Visie en aanpak

Een groeiend aantal basisscholen in Nederland kijkt naar de mogelijkheden om basisonderwijs te combineren met voor- en naschoolse opvang en educatie. Wij ondersteunen een school en andere instellingen die betrokken zijn bij de ontwikkeling van kinderen. Brede School Aanbod vult de gemeenschappelijke doelstellingen in.

Wij helpen scholen bij de verbetering van de kwaliteit van zowel opvang als onderwijs. Een belangrijke succesfactor is dat leerkrachten aandacht kunnen besteden aan een doorlopende ontwikkellijn voor kinderen van alle leeftijden, gebruikmakend van het naschoolse of tijdens schoolse aanbod.

Te vaak is het een zoektocht hoe je een dergelijke samenwerking invult. Bijeenbrengen van binnen- en buitenschools leren is essentieel. Hierdoor ontstaat een vindplaats van allerlei aanbod. Een versmelting van binnen- en buitenschools leren.

Bij de keuze van het aanbod is het belangrijk om een pedagogische dialoog te vormen en een breed draagvlak te creëren. Samenwerken is daarom de essentie. Door samen te werken vanuit een gezamenlijke pedagogische visie, ontstaat er voor de kinderen een herkenbare en doorgaande ontwikkelingslijn. Alle aanbieders worden betrokken bij de ontwikkeling van deze pedagogische visie.